ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενες υπηρεσίες

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» διάρκειας 160 ωρών το οποίο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της μικτής εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων και την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο σας επιτρέπει να εργάζεστε ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ και σε απόφοιτους ΙΕΚ.

Συμμετοχή ενός συγγενικού προσώπου σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση Η/Υ σε βασικό επίπεδο .

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Προϋπόθεση για την παροχή αυτή είναι το συγγενικό πρόσωπο να είναι άνεργος ή υποαπασχολούμενος.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13 , 52100, Καστοριά, 2467025388. 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε